torstai 5. joulukuuta 2013

Gluteenista, matematiikasta ja kunnallisvaaleista

[Källinjälkeinen, muistinvaraisesti palautettu versio.]

Törmäsin vahingossa muutamiin kielenkäyttöön liittyviin väitteisiin, joita halusin kommentoida, mutta katsoin parhaaksi käsitellä niitä täällä ikään kuin asiayhteydestään irrotettuina ja alkuperäisiin lähteisiin linkittämättä. Lukija voi halutessaan olettaa, että olen tekemisen puutteessa (heh) keksinyt kaikki nämä väitteet itse, riippumatta siitä, että on itse mahdollisesti esittänyt niitä jossain.

Väite numero 1: "Muoto gluteeni on väärin, pitäisi olla gluteiini."

Eräässä kommentissa esitettiin esimerkkinä kielenhuollon turhuudesta se, että muotoa gluteeni pidetään oikeana siksi, että se on vakiintunut käyttöön. Kielenhuollon merkitys on kommentaattorin mukaan siis vain toteava, ei ohjaava, mikä johtaa kielen rappioon, sillä hänen mielestään oikea muoto olisi gluteiini, koska kyseessä on proteiini; samanlaista logiikkaa noudattaa myös nimitys ksylitoli, joka on eräs alkoholi.

(En nyt edes mene siihen, että kaikki kieli on lopulta vakiintunutta käyttöä onomatopoeettiset ja ikonista periaatetta noudattavat muotokeinot mukaan lukien.)

Koska kemian ja hiukkasfysiikan ilmiöt ovat molekyyli- ja atomitasolla huomattavan kaukana arkielämästä, jossa ihmiskieli on syntynyt, on ihan asiallista kysyä, mistä tieteen terminologia on tullut. Kauan tunnettujen aineiden lisäksi (esim. rauta, kupari, kulta) jotkut myöhemmin keksityt alkuaineiden nimet ovat suomeksikin jokseenkin läpinäkyviä, kuten happi, vety ja typpi (vrt. saksan Sauerstoff 'hapanaine', Wasserstoff 'vesiaine' ja Stickstoff 'tukahdutusaine', jonka suomenkielinen vastine tosin tulee sanasta typehtyä). Useimmissa tapauksissa kyse on kuitenkin latinan tai kreikan sanoista, jotka tietenkin alkujaan merkitsevät jotain täysin arkipäiväistä: esimerkiksi kelpaavat edellä mainittujen alkuaineiden englanninkieliset nimet oxygen, hydrogen ja nitrogen, joiden pohjalla ovat kreikan sanat ὀξύς 'terävä, hapan', ὕδωρ 'vesi' ja νίτρον 'sooda'. Päätteen -gen taustalla on ranskan kielessä kemian tarpeisiin keksitty -gène, joka pohjautunee kreikan muodollisesti vastaavaan yhdysadjektiivien jälkiosaan -γενής, joka voitaisiin sekä asiallisesti että etymologisoivasti suomentaa '-lainen'.

Sana alkoholi tulee espanjanarabian sanasta al-kuḥul, jossa al on määräinen artikkeli ja kuḥul viittaa meikkinä käytettyyn antimonijauheeseen. Sanan merkitys on sittemmin muuttunut merkitsemään alkoholijuoman tislaamalla saatavaa olemusta eli 'alkoholia'. Kemiassa alkoholista on tullut kuitenkin yläkäsite, ja alkoholijuomissa esiintyvää alkoholia nimitetään takemmin etanoliksi. Lukion kemiantunneilta mieleen muistuvat metanoli, etanoli, propanoli ja butanoli sekä vastaavat alkaanit metaani, etaani, propaani ja butaani. Päätteiden -oli ja -aani merkitysten erottaminen 'alkoholiksi' (kemiallisena terminä, ei arkimerkityksessään!) ja 'alkaaniksi' on esimerkki pyrkimyksestä systematisoida nimistöä: jopa sana alkaani perustuu sanaan alkoholi. Koska (al)kemian historia on pitkä, on nimistön historian kerroksisuus jossain määrin näkyvissä nykyään käytettävässäkin nimistössä: sanan ksylitoli loppuosa -oli on jo edellä mainittu 'alkoholi', alkuosa ksyl- tulee kreikan sanasta ξύλον 'puu' ja väliin jäävä -it- on pohjimmiltaan sama kuin mineraalienkin nimissä käytettävä -iitti. Yhdistelmä -itoli on vakiintunut merkitsemään sokerialkoholeja, esim. sorbitoli, maltitoli.

Kemian terminologian taipumus pilkkoa sanoja on mielenkiintoinen esimerkki tietoisesti kehitetyistä analogiamuodosteista ja jopa kokonaisten sanojen muuttumisesta johtimiksi. Ilmiö ei sinänsä poikkea siitä, että englannin hamburger on ymmärretty yhdyssanaksi (jollainen sen pohjalla oleva nimi Hamburg toki etymologisesti on), jossa alkuosa voidaan vaihtaa sen mukaan, mitä välissä on joko pihvin tilalla tai sen kanssa, esim. cheeseburger 'juustohampurilainen' tai fishburger 'kalahampurilainen'. (Mieleen tulee myös arabiasta swahiliin lainattu kitabu 'kirja', jonka ensitavu ki on swahilissa käsitetty substantiiviluokan tunnukseksi; päinvastaisesta käy esimerkiksi ylempänä mainittu alkoholi.) Pidätän joka tapauksessa oikeuden pitää hassuna sitä, että kreikan maskuliinin yksikön nominatiivin pääte -ος on saanut merkityksen 'sokeri', nimittäin γλεῦκος 'makea viini, makeus' > ra. glucose 'glukoosi', jonka mallin mukaan muut -oosi-päätteiset nimet on muodostettu, esim. fruktoosi 'hedelmäsokeri'. (Ja merkitseehän latinan monikon datiivin päätekin nykyään 'linja-autoa'!)

Edellinen selostus antanee käsillä olevan asian eli gluteenin kannalta riittävän kuvan kemiallisen nimistön periaatteista. Sanaa gluteeni ei ole kuitenkaan johdettu millään päätteellä, vaan se on suoraan latinan sana gluten 'liima'. Sana proteiini on johdettu kreikan sanasta πρώτειος 'ensiluokkainen' samalla -iini-johtimella kuin monet muutkin aineiden nimet, esim. kofeiini ja gelatiini. Englannissa johdin esiintyy joissain sellaisissakin nimissä, joista se suomessa puuttuu, esim. chlorine 'kloori', fluorine 'fluori', iodine 'jodi'. Sana gluteeni tulee kuitenkin latinan sanasta gluten 'liima' ilman mitään johdinta, eikä siis ole mikään väännös gluteiinista.

En kuitenkaan pitäisi sitä suurena ongelmana, jos gluteenia nimitettäisiin gluteiiniksi. Mutta onko tällainen kieli huolletumpaa ja vähemmän rappeutunutta? Jos seepran nimi muutettaisiin seeproseksi, kun se kerran on eräänlainen hevonen, tulisiko suomesta parempi kieli?

Väite numero 2: "Matematiikka on universaali kieli, jota ei tarvitse opettaa (äidin)kielen kautta."

Tämä ajatus esitettiin keskustelussa, jossa pohdittiin maahanmuuttajaoppilaiden puutteellisen kielitaidon vaikutusta oppimiseen ja siten yleisemmin Pisa-tuloksiin.

Sanaa kieli voi käyttää laajennetussa merkityksessä esimerkiksi ilmaisuissa rakkauden kieli ja musiikin kieli. Samoin voidaan puhua jonkin visuaalisen taidemuodon (kuva)kielestä. Kuvakieli on yksinkertaisimmillaan lähinnä oikeaa kieltä siinä mielessä, että sitä voidaan pitää ikonisen periaatteen korkeimpana ilmentymänä: realistinen kuva esittää jotakin oliota, asiantilaa tai tekoa ja vastaa siis kielellisen väitöslauseen asiasisältöä. Ikonista periaatetta soveltaa myös sarjakuvan kieli esimerkiksi silloin, kun ilmaistaan pitkää hiljaisuutta usealla peräkkäisellä puhekuplattomalla kuvalla, mutta tällainen merkitys pitää jo jossain määrin oppia erikseen. Selvästi konventionaalisesta (vaikkakin tietysti ikonisperäisestä) kuvakielestä voidaan puhua silloin, kun tietynmuotoiset viivat ilmaisevat vaikkapa liikesuuntaa, vauhtia, palelemista tai hajua.

Joka tapauksessa matematiikka ei ole kieli. Yksinkertaisimmin tämän voi osoittaa siten, että mitään oikealla kielellä sanottua tai kirjoitettua ei voi kääntää matematiikaksi. Perusteellisempi todistus onnistuisi tietenkin siten, että verrattaisiin kielen määritelmää matematiikan määritelmään. Kieli on kyky ajatella ja viestiä ajatuksia eli abstrahoida ja yhdistää abstraktiot eli merkitykset merkkiin ja merkkejä käsittelemällä käsitellä ajautuksia. Matematiikkaa en osaa määritellä, muttei tietääkseni osaa oikein kukaan muukaan. Toisaalta ei ole tyhjentävästi selitetty sitäkään, miten merkin ja merkityksen suhde oikeastaan toimii, mitä voitaneen pitää melko keskeisenä asiana kieltä määriteltäessä. Näin ollen ei ilmeisesti voida osoittaa, että matematiikka olisi kieli, mutta käänteinen oletus johtaa mielettömyyteen, koska matematiikaksi ei voida ilmaista mitään: matemaattisten asioiden ilmaiseminen tarvitsee kielen eli merkkijärjestelmän välittäjäkseen. Koska matematiikka on kuitenkin tietoa luvuista (tms.) voidaan matematiikan ajatella sitältyvän kieleen, mutta tämä ei tee siitä kieltä sen enempää kuin muistakaan tiedonaloista, vaikka matematiikka onkin siinä mielessä erityisasemassa, että se on ainakin jossain määrin tosimaailman ilmiöistä riippumatonta.

Matematiikan kieltä ei pidä sekoittaa matemaattiseen merkintätapaan,  joka on tietenkin nykymaailmassa käytännössä kielestä riippumaton: esimerkiksi 4x - 6 = 8x ymmärretään kaikkialla samalla tavalla, mutta suomenkielistä lausetta neljä äks miinus kuusi on yhtä kuin kahdeksan äks ei. Matemaattista merkintätapaa ei kuitenkaan voi opettaa kieltä käyttämättä sellaiselle, joka ei tunne matemaattisia käsitteitä. Toki yhteydenottoyrityksissä muiden planeettojen sivilisaatioiden kanssa on sovellettu ikonisten merkkien ja ei-ikonisten merkkien yhdistelmiä, joiden perusteella vieras äly voisi teoriassa päätellä ei-ikonisten merkkien merkityksen (esim. lukuisilla variaatioilla kaavasta ··· + ····· = ········ voitaisiin opettaa merkkien + ja = merkitykset sekä lukuisilla tosilla ja epätosilla yhtälöillä opettaa merkit merkityksille 'tosi' ja 'epätosi'), mutta oikein ymmärrettynäkin tällainen viesti, oli se kuinka monimutkainen ja pitkälle viety tahansa, ei kuitenkaan käytännön tasolla tarkoittaisi muuta kuin 'olemme olemassa ja tiedämme ainakin sen verran kuin ymmärsitte tästä'. Menetelmää tuskin voitaisiin pitää kouluopetuksen kannalta käytännöllisenä vaihtoehtona.

(Sanaa kieli käytetään metaforisessa merkityksessä myös puhuttaessa ohjelmointikielistä, mutta ohjelmointikieli ei ole nähdäkseni sen enempää kieli kuin auton ohjausjärjestelmäkään. Yritän kuitenkin lähestyä tätä aihetta mieluummin toisella kertaa.)

Väite numero 3: "Ei saa sanoa kuntavaalit, pitää sanoa kunnallisvaalit."

Ajatus on siinä, että koska presidentinvaaleissa valitaan presidentti ja eduskuntavaaleissa eduskunta mutta kuntavaaleissa ei valita kuntaa, on oikea muoto kunnallisvaalit. (Olisi tietysti hassua kysyä, että valitaanko kunnallisvaaleissa sitten joku "kunnallis", tai nillittää siitä, että sanassa presidentinvaali alkuosa on genetiivissä ja kun taas eduskuntavaalissa alkuosa on nominatiivissa.)

Yhdyssanan alkuosa kunnallis- vastaa adjektiivia kunnallinen. Sitä käytetään myös sellaisissa sanoissa kuin kunnallishallinto ja kunnallistalous, ja sen merkitys on suunnilleen 'kuntaan liittyvä, kuntaa koskeva'. Samalla logiikalla kuin puhutaan kunnallisvaaleista voitaisiin eduskuntavaaleista puhua valtionvaaleina tai valtiollisvaaleina; esimerkiksi valtiontalous ja valtionhallinto ovat vakiintuneita termejä.

Ongelma (tai "ongelma") on vastaava kuin sanan tinnitus tapauksessa. Useimmat kielipoliisit suuttuvat kuullessaan muodon tinnitys ja valistavat mielellään, että kyseessä on latinan sana tinnitus (äännetään tosin [tinn'i:tus] eikä ['tinnitus]). Sanasta on kuitenkin johdettu suomenkielinen verbi tinnittää, josta tinnitys on aivan kelvollinen produktiivisella -tUs-johtimella muodostettu johdos. Se, että on olemassa latinalaisperäinen sana, jonka suomalaisittain äännetyltä muodolta tinnitys kuulostaa, on tuskin riittävä syy "kieltää" kyseistä muotoa. Samaten on turha tuomita vääräksi muotoa kuntavaalit vain siksi, että on olemassa myös sana kunnallisvaalit. Muita perusteita voi toki olla olemassa.

Yhdyssanat voi karkeasti jakaa endosentrisiin ja eksosentrisiin. Eksosentrisiä ovat sellaiset yhdyssanat, joiden kumpikaan jäsen ei viittaa tarkoitteeseen: esimerkiksi siniparta ei ole eräänlainen parta, vaan henkilö, jonka parta on sininen. Endosentrisissä yhdyssanoissa yhdyssanan toinen jäsen (edusosa) viittaa tarkoitteeseen, esim. pujoparta, joka on eräänlainen parta. (Kuitenkin molemmissa esimerkeissä yhdyssanan alkuosa määrittää jälkiosaa, joten niitä voi nimittää myös yleisesti määritysyhdyssanoiksi erotuksena summayhdyssanoista.)

Endosentrisin määriteyhdyssanoin kutsuttavat kunnallis-, eduskunta-, presidentin- ja europarlamenttivaalit ovat kaikki jonkinlaisia vaaleja eli semanttista terminologiaa käyttääkseni hypernyymin vaali hyponyymejä. Koska vaali merkitsee sekä etymologisesti että synkronisesti tekoa, jossa valitaan, voidaan otaksua, että määriteosa ilmoittaa, mitä valitaan, kuten alkuperäisen väitteen perustelu kuuluikin. Määriteosa voi olla nominatiivin (eduskuntavaalit) tai genetiivin (presidentinvaali) näköinen.

On olemassa yhdyssanoja, joissa määriteosa todella kuvaa edusosan ilmaiseman tekemisen kohdetta: vedonlyönnissä lyödään vetoa, kansanmurhassa murhataan kansaa ja estejuoksussa juostaan esteitä. Toisaalta löytyy myös vastakkaisia esimerkkejä: yliopisto-opiskelu ei ole yliopiston opiskelua vaan opiskelua yliopistossa, eikä kouluammunta ole koulun ammuntaa vaan kouluttautumista ampumiseen. Tekemistä kuvaavan yhdyssanan määriteosa voi siis määrittää muutakin kuin edusosan ilmaiseman tekemisen kohdetta.

Muodon x-vaali(t) tulkitseminen merkityksessä 'vaalit, joissa valitaan x' ei siis vaikuta yleisesti pätevältä. Kun edusosa on yksiköllinen, merkitsee yhdyssana vaalitapaa: listavaalissa ja henkilövaalissa määriteosa kyllä merkitsee valinnan kohdetta, muttei samalla tavalla kuin eduskuntavaaleissa ja presidentivaaleissa, joissa määriteosa kuvaa vaalin lopputulosta eikä äänestäjän vaihtoehtojen tyyppiä. Enemmistövaalissa määriteosa ei kuvaa kohdetta lainkaan.

Ei siis vaikuta olevan mitään erityistä syytä pitää ilmaisua kuntavaalit lähtökohtaisesti suomen kielen vastaisena. On kuitenkin syytä huomata, että yhdyssanan alkuosilla kunta- ja kunnallis- on toisinaan merkitysero: kuntapolitiikka on hallituksen kuntiin kohdistuvaa politiikkaa, kun taas kunnallispolitiikka on kuntatason politikointia.

Lopuksi on sanottava, että itsekin käytän asiallisissa yhteyksissä mieluummin lakitekstissä esiintyvää muotoa (kunnallisvaalit), mutten lähtökohtaisesti pidä muita vaihtoehtoja väärinä tai turmiollisina.

7 kommenttia:

 1. Noista saksankielisistä alkuaineiden nimistä tulee mieleen "Uncleft beholding", eli miltä atomiteoria näyttäisi englanniksi kirjoitettuna, jos saisi käyttää vain germaanisperäisiä sanoja.

  linkki:
  https://groups.google.com/forum/#!msg/alt.language.artificial/ZL4e3fD7eW0/_7p8bKwLJWkJ

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos mainiosta linkistä! Jonkin verran autenttisiakin käännöslainoja syntyi jo muinaisenglannin aikana, esim. kieliopilliset termit wregendlic 'akkusatiivi' (muinaisenglannin wregan 'syyttää', vrt. eng. wray) < lat. accusativus sekä ungeendigendlic 'infinitiivi' < lat. infinitivum. Nykypäiviin asti on selvinnyt kuluneessa muodossa sana gospel 'evankeliumi' < meng. godspel < god 'hyvä' + spell 'uutinen, tarina, puhe' kreikan sanan εὐαγγέλιον mukaan.

   Poista
 2. Olin näemmä jättänyt jonkin keskeneräisen luonnoksen auki muokkaustilaan toiselle koneelle ja epähuomiossa päivittänyt sen valmiin artikkelin tilalle. Ketuttaa aivan perhanasti, mutta yritän korjata asian muistinvaraisesti parhaani mukaan.

  VastaaPoista
 3. Χαῖρε! Pieni yksityiskohta joka alkoi jostakin syysta kiinnostamaan: vaikka ranskan paatteesta -gene tuleekin ensiksi mieleen kreikan -γενής (x-syntyinen), happi ei kuitenkaan ole nykykreikaksi οξυγενές ("haposta syntynyt") vaan οξυγόνο(ν) ("happoa synnyttava"). Sana on takaisinlainattu ranskasta sanakirjani mukaan 1800-luvun alussa. Hammasteltyani tata aikani loysin Online Etymology Dictionarysta (jota en oikein tunne, kuinka luotettavaa tietoa taalla lienee?) tiedon jonka mukaan hapen nimi oli "intended to mean "acidifying (principle)," it was a Greeking of French principe acidifiant. So called because oxygen was then considered essential in the formation of acids (it is now known not to be)." Osaatko vahvistaa onko ranskan -gene ylipaataankin alunperin lainattu kreikan paatteesta -γόνος? Missa sanassa paatetta -gene lienee ensiksi kaytetty? Onko 1700-1800-lukulaisen kemistin nakokulmasta helpompi valmistaa vetta vedysta (nykykr. υδρογόνο) vai vetya vedesta?

  t: Nikolaos Kalviainen (fb)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ἀνδρέας Νικολάῳ χαιρεῖν.

   Kiitos mielenkiintoisesta kommentista! Antoine Lavoisier kirjoittaa alun perin 1778 julkaistussa mémoiressaan otsikolla "Considérations générales sur la nature des acides et sur les principes dont ils sont composés" (Œuvres 2, s. 249) ehdotuksestaan hapen nimeksi seuraavasti:

   "D’après ces vérités, que je regarde déjà comme très-solidement établies, je désignerai dorénavant l’air déphlogistiqué ou air éminemment respirable dans l’état de combinaison et de fixité, par le nom de principe acidifiant, ou, si l’on aime mieux la même signification sous un mot grec, par celui de principe oxygine, cette dénomination sauvera les périphrases, mettra plus de rigueur dans ma manière de m’exprimer, et évitera les équivoques dans lesquelles on serait exposé à tomber sans cesse, si je me servais du mot d’air."

   Teoksessa Méthode de nomenclature chimique (Pariisi 1787) on Louis-Bernard Guyton de Morveaun mémoire otsikolla "Sur le développement des principes de la Nomenclature méthodique" (26 - 74), jossa hän selventää sanan etymologiaa:

   "nous avons satisfait à ces conditions en adoptant l'expression d'oxigène, en la tirant, comme M. Lavoisier l'a dès long-temps proposé, du grec οξυς acide & γείνομαι j'engendre, à cause de la propriété bien constante de ce principe, base de l'air vital, de porter un grand nombre des substances avec lesquelles il s'unit à l'état d'acide, ou plutôt parce qu'il paroît être un principe nécessaire à l'acidité." (32 - 33)

   Pääte -gène ei siis perustu ainakaan sanaan -γόνος. Oxford English Dictionary kommentoi asiaa seuraavasti (viitaten yllä siteeraamaani lähteeseen):

   "This etymology accounts for Lavoisier's original form oxygine; the change of -gine into -gène must have been due to the observation that -gine did not occur in Greek derivatives, while -gène, from the same root, already existed in hétérogène, homogène ( < Greek words in -γενής: see above); the fact that the suffix -γενής in Greek words was not capable of meaning ‘that which produces’ was overlooked or disregarded."

   Olen itse tekstissä käsitellyt asiaa hieman suurpiirteisesti. Muutin muodon "pohjautuu" muotoon "pohjautunee", koska suhde sanaan -γενής on hieman spekulatiivinen. Ajatus joka tapauksessa on, että gène-loppuisen alkuaineen määriteosa kertoo, mitä ominaisuutta kyseinen alkuaine "synnyttää". Ei siis ihme, jos nykykreikkalaiset ovat korjanneet sanaa lainaamisen yhteydessä. (Eipä astevaihtelunkaan nimeksi ole kelvannut apophonie, joka on ranskalaisten keksimä käännöslaina saksasta, vaan omaperäinen μετάπτωση, jonka klassinen vastine viittaa oikeastaan yleisesti taivutukseen.)

   Vedyn nimitys liittyy siihen, että sen palaessa syntyy vettä. Vedyn polttaminen lienee helpompaa kuin veden hajottaminen vedyksi rautaa hapettamalla, mutta toisaalta polttaakseen vetyä on ensin tuotettava sitä. :)

   Online Etymology Dictionary ei kokemukseni mukaan sisällä ainakaan suoranaisesti väärää tietoa, mutta amatöörin innolla tehtynä vaatii käyttäjältä aika paljon kriittistä silmää.

   Poista
 4. Νικόλαος Ἀνδρέᾳ χαίρειν.

  Kiitos selvennyksesta! Asia vaivasi minua joltisestikin, mutta tuo selittaa kaiken tyydyttavasti. Taallapain uudissanoja tehtailleet olivat tietenkin tarkkana.

  Muuten, kun tuli esille, Wikipedian (s.v. μετάπτωση (γλωσσολογία)) tiedon mukaan μετάπτωση- termin takana on viime vuosisadanvaihteen kreetalaissyntyinen lingvisti Γεώργιος Χατζιδάκις, josta on iso metallinen pysti nykyisen kotikaupunkini kaupungintalon edustalla. Arvelisin, kuten ehdotat, etta han ei tosiaan liene pitanyt termia αποφωνία kreikan kielen logiikan mukaisena. Sen sijaan esittaisin varovaisesti etta μετάπτωση-termilla ei valttamatta ole suoraan tekemista πτώση/casus-termin kanssa, vaan se perustuu ihan sanan normaaliin muinaiskreikan merkitykseen "muutos", ks. s.v. Liddell-Scott. LSJ antaa kylla sanalle kielioppikaytossa kaannoksen inflexion, esim. μετάπτωσις εἰς πτῶσιν sijamuodon muutos. Kuitenkin termia on kaytetty nahtavasti jo antiikin kielioppikirjallisuudessa aanteenmuutoksista, ja Dionysios Halikarnassolainen (Περὶ Συνθέσεως Ὀνομάτων 14) ilmoittaa etta jotkut grammaatikot kutsuvat vokaaleja α ι υ (joista tavallisesti kaytetaan nimitysta δίχρονα, siis mielessa kaksipituuksiset) termilla μεταπτωτικά. Luulen Hatzidakiksen poimineen sanan tasta traditiosta. (Tosin ehka koko sanan πτῶσις kaytto merkityksessa sijamuoto alunperinkin pohjautuu merkitykseen (tilan) muutos)

  Ἔρρωσο

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mielenkiintoista! Joku pedantimpi olisi tämän perusteella varannut sanan μετάπτωσις merkitsemään nimenomaan kvantitatiivista vokaaliastevaihtelua ja keksinyt kvalitatiiviselle jonkin toisen nimen (minkä?). Sinänsä sanalla Ablaut on mahdollisesti hieman samanhenkinen historia, sillä sana on ollut olemassa jo ennen Jacob Grimmiä, joka antoi sanalle nykyisen pohjalla olevan merkityksen: "Die innere Verwandlung der Wurzel ist entweder 1) ein Umlaut [...] Oder 2) etwas bei der Declination unbekanntes, was ich den Ablaut zu nennen versuche, weil der Vocal in einen andern, aber ebenfalls reinen, ab- und überspringt." (Deutsche Grammatik I, 542-543).

   Poista