perjantai 13. helmikuuta 2015

Yliopistolatinaa

Perinteisesti ylioppilaskirjoituksia edeltäneen lukuloman alkua merkinneitä penkkareita eli penkinpainajaisia vietettiin eilen. Tähän epäsuorasti liittyen ajattelin kirjoittaa latinan kielestä siltä osin kuin se liittyy ylioppilaisiin ja yliopistoon. Tämän kirjoituksen pohjalta latinaa muuten osaamaton saa käsityksen siitä, mitä eri yhteyksissä käytetävät latinankieliset ilmaisut tarkoittavat. Näkökulmani on luonnollisesti vinoutunut koskemaan erityisesti humanisteja. Olen merkinnyt ääntämisen helpottamiseksi yksittäisten sanojen pitkät vokaalit makronilla, esim. ā ääntyy pitkänä a:na. Paino on toiseksi viimeisellä tavulla, jos se on umpitavu tai sisältää pitkän vokaalin, muuten kolmanneksi viimeisellä.

Suomen abi on lyhenne sanasta abiturientti tai sitaattilainasta abiturus/abitura. Maskuliininen abitūrus ja feminiininen abitūra ovat futuuripartisiippeja verbistä abīre 'mennä pois'. Usein käytetään myös termiä abiturientti, jonka pohjalla on vuorostaan preesenspartisiippi abituriēns verbistä abiturīre 'haluta, aikoa mennä pois', joka on edellämainitun verbin desideratiivijohdos.

(Abīre 'mennä pois' on johdettu verbistä īre 'mennä', jonka imperatiivin monikon toisen persoonan tuntenevat kaikki, jotka ovat nähneet elokuvan Life of Brian. Mainittakoon nyt silti, että domum on akkusatiivi eikä lokatiivi, joka olisi domī 'kotona'.)

Ylioppilaskokeet arvioidaan latinankielisillä arvosanoilla, jotka ovat matalimmasta korkeimpaan improbātur 'ei hyväksytä', approbātur 'hyväksytään', lubenter approbātur 'mielellään hyväksytään', cum laude approbatur 'kiitoksella hyväksytään', magnā cum laude approbātur 'suurella kiitoksella hyväksytään', eximiā cum laude approbātur 'valtavalla kiitoksella hyväksytään' ja laudātur 'kiitetään'.

(Verbi laudāre ja siihen liittyvä substantiivi laus, jonka ablatiivi laude on, merkitsevät toki myös 'ylistää' ja 'ylistys', mutta koska suomessa ylin arvosana on perinteisesti ollut kiitettävä, olen valinnut tässä vähemmän pompöösin käännösvastineen.)

Osaa näistä arvosanoista on myös ennen käytetty yliopiston opintokokonaisuuksien niminä: periaatteessa nykyiset perusopinnot vastaaavat vanhaa approbaturia, aineopinnon cum laudea eli "cumua", ja syventävät opinnot laudaturia. Yksinkertaisuuden vuoksi sanon vanhempien ihmisten kysymyksiin vastatessani suorittaneeni "laudaturit" englantilaisessa filologiassa, latinan kielessä ja Rooman kirjallisuudessa sekä kreikan kielessä ja kirjallisuudessa, ja näiden lisäksi "cum lauden" kasvatustieteessä. (Tämä siis huolimatta siitä, että "vanha gradu vastasi nykyistä väitöskirjaa" ja "latinan appro vastasi nykyisiä syventäviä opintoja" jne.)

Verbimuodot approbātur '(se) hyväksytään' ja laudātur '(sitä) kiitetään' ovat passiivin indikatiivin yksikön kolmansia persoonia, eivät passiivin perfektipartisiippeja (esim. approbātus 'hyväksytty', laudātus 'kiitetty'). Suomenkieliset arvosanat ovat perinteisesti olleet preesenspartisiippeja, esim. välttävä, tyydyttävä, kiitettävä. Prepositiolausekkeista cum laude 'kiitoksella', magnā cum laude 'suurella kiitoksella' ja eximiā cum laude 'valtavalla kiitoksella' näkyy taipumus asettaa substantiivin attribuuttina toimiva adjektiivi ennen prepositiota (magnā ja eximiā ovat ablatiivimuotoja, vaikka normaalisti kirjoitusasu on identtinen nominatiivin kanssa). Lubenter eli libenter 'mielellään' on adverbijohdos preesenspartisiipista lubēns (libēns), jonka pohjalla on impersonaalinen verbi lubet (libet) 'miellyttää'.
Latinan kieltä käytettiin ennen myös Ylioppilaslehdessä.

Nykyään valkolakki ja ylioppiluus eivät merkitse, että olisi varsinaisesti ylioppilas eli oikeutettu opiskelemaan yliopistossa. Ylioppilaskokeen vanhaan rooliin yliopiston pääsykokeena liittyy Ylioppilasmatrikkeli, joka historiallisesti oli lista yliopiston opiskelijoista. Tälle listalle kirjatuksi tulemiseen viittaa mm. englannin matriculation examination, jonka alkuosan pohjalla on latinan listaa tai luetteloa tarkoittavasta sanasta mātricula johdettu verbi mātriculārī 'kirjautua luetteloon'.

Edeliseen suoranaisesti liittymättä yliopistoa, jossa on suorittanut tutkintonsa, voidaan nimittää alkujaan erinäisiin jumalattariin viitanneella ilmaisulla alma māter 'ravitseva äiti'. Yliopistosta valmistuneeseen viittaava alumni tulee latinan sanasta alumnus, alumna 'kasvatti', joka tulee verbistä alere 'ravita' latinassa jo unohtuneella (mutta kreikasta ja sanskritista tutulla) mediopassiivin partisiipin päätteellä.

Nykyään alempaan korkeakoulututkintoon viittaava kandidaatti tulee latinan sanasta candidātus, joka merkitsee sananmukaisesti 'valkaistua' viitaten muinaisten roomalaisten julkisiin virkoihin pyrkivien togan väriin. Ennen kandidaatit ylennettiin promootiossa maistereiksi, mutta nykyään ylempi korkeakoulututkinto eli maisterin arvo saavutetaan valmistumisen yhteydessä. Historiallisesti magister ja feminiini magistra merkitsevät 'opettajaa', ja samaa kantaa on myös käsityöläisammattien yhteydessä käytettävä mestari. (Alunperin sana merkitsee 'johtajaa' vastakohtanaan minister 'palvelija'.) Jatkotutkinnon suorittaneiden arvot ovat lisensiaatti ja tohtori, joista ensiksi mainittu viittaa sananmukaisesti henkilöön, jolla on lupa (licentia) tehdä jotain, jälkimmäinen tarkoittaa 'opettajaa' (doctor). Myös virkanimitys dosentti tarkoittaa 'opettajaa', ja lehtori eli lector merkitsee 'lukijaa' viitaten tietenkin luentojen pitoon. Rehtori eli rector on pohjimmiltaan 'johtaja' (verbistä regere 'johtaa, hallita'), dekaani eli decānus puolestaan 'kymmenenpäällikkö' viitaten dekaanin rooliin rehtorin (tms.) alijohtajana.

Todistukset kaikista oppiarvoista jaetaan publiikissa, jonka nimitys tulee latinan 'julkista' tarkoittavasta sanasta pūblicus. Promootio on suora laina latinan sanasta prōmōtiō 'ylennys', joka on johdos verbistä prōmōvēre 'ylentää'. Samasta verbistä saadaan myös gerundiivi prōmōvendus 'ylennettävä', josta suomenkin sana promovendi on lainattu.

Itse osallistuin viime vuonna Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan promootioon poissaolevana (absēns, preesenspartisiippi verbistä abesse 'olla poissa') ja sain postissa todistuksen, jossa on seuraava teksti:
QVOD DEVS OPTIME VERTAT EX LEGIBVS VNIVERSITATIS HELSINGIENSIS ATQVE EX DECRETO AMPLISSIMI PHILOSOPHORVM IN EA VNIVERSITATE ORDINIS ABSOLVTO OMNI SPECIMINE LEGITIMO PHILOSOPHIAE MAGISTER CREATUR OMNIBVSQVE HVIVS DIGNITATIS IVRIBVS ET PRIVILEGIIS MVNITVR IN VRBE HELSINKI ANTE DIEM DECIMVM KALENDAS IVNIAS ANNO MMXIV VIR CLARISSIMUS ANTTI JYRKI JUHANI IJÄS QVOD FACTVM NOMINE MEO SVBSCRIPTO ET SIGILLO ORDINIS PHILOSOPHORVM ADFIXO EGO CONFIRMO LEGITIME CONSTITVTVS PROMOTOR ET BRABEVTA ARTO MUSTAJOKI
'Minkä Jumala parhaiten kääntäköön: Helsingin yliopiston lakien sekä saman yliopiston kunnianarvoisan filosofisen tiedekunnan päätöksen mukaisesti ja kaikkien laillisten näytteiden tultua suoritetuiksi tehdään filosofian maisteriksi sekä varustetaan kaikilla tämän avon oikeuksilla ja etuoikeuksilla Helsingin kaupungissa toukokuun 23. päivänä vuonna 2014 kunnianarvoisa mies Antti Jyrki Juhani Ijäs, minkä tapahtuneeksi allekirjoituksellani sekä filosofisen tiedekunnan sinetillä vahvistan minä, laillisesti asetettu promoottori ja tuomari, Arto Mustajoki.'

Kuten mainitsin jo toisessa kirjoituksessa, mm. tämä todistus on syy siihen, että promootioon ilmoittauduttaessa on ilmoitettava sukupuolensa olevan joko mies tai nainen.

Latinankielisessä tekstissä huomion kiinnittää kirjoitusasu VIR CLARISSIMUS, jossa jostain syystä muusta tekstistä (pl. nimet) poiketen on käytetty U-kirjainta V:n sijaan. Vanhemmassa latinankielisessä ortografiassa ei tehty eroa vokaalisten i:n ja u:n ja konsonanttisten j:n ja v:n (/w/) välillä, mistä syystä näitä kutsutaankin puolivokaaleiksi.

Edelleen viime vuoden promootioon liittyen olen litteroinut tähän promoottorin, venäjän kielen professori Arto Mustajoen promootiotilaisuudessa maisteripromovendeille pitämän latinankielisen puheenvuoron:
Ego Arto Mustajoki ipse magister philosophiae promotus promotor legitime constitutus ex decreto amplissimi ordinis philosophorum magistros philosophiae semisaeculares creo et creotos renuntio recentique laurea corono, vos quadraqinta sex praesentes absentes sapientia, virtute, meritis venerabiles, quorum nomina in programmate enumerata sunt. Eadem ego, Arto Mustajoki, ipse magister promotus promotor legitime constitutus, magistros philosophiae creo et omnibus huius dignitatis insignibus, iuribus, privilegiis munio vos trescentos quindecim praesentes absentes, quorum nomina in programmate enumerata sunt. Procedite igitur magistri semiseculares reverendissimi et deinde vos magistri iuvenes ordine litterarum primum locum tenens tamen prima, secundum locum tenens ultimus. 
'Minä, Arto Mustajoki, itse filosofian maisteriksi ylennetty, promoottoriksi laillisesti asetettu kunnianarvoisan filosofisen tiedekunnan päätöksellä, filosofian riemumaistereiksi teen ja tehdyiksi julistan sekä tuoreella seppeleellä kruunaan, teidät neljäkymmentä kuusi läsnäolevaa ja poissaolevaa, viisaudesta, urhoollisuudesta ja ansioista kunnioitetut, joiden nimet on lueteltu ohjelmassa. Samoin minä, Arto Mustajoki, itse maisteriksi ylennetty, promoottoriksi laillisesti asetettu, filosofian maistereiksi teen ja kaikilla tämän arvon tunnuksilla, oikeuksilla ja etuoikeuksilla varustan teidät kolmesataaviisitoista läsnäolevaa ja poissaolevaa, joiden nimet on lueteltu ohjelmassa. Astukaa siis eteenpäin kunnianarvoisat riemumaisterit ja sitten te, nuoret maisterit aakkosjärjestyksessä, ensimmäisellä sijalla oleva kuitenkin ensimmäisenä, toisella sijalla oleva viimeisenä.'

Tohtoripromovendeille Mustajoki puhui seuraavasti:
Iam munus meum suscipiam. Ego Arto Mustajoki ipse doctor philosophiae, promotor legitime constitutus ex decreto amplissimi ordinis philosophorum, viros illustrissimos doctores philosophiae quinque praesentes absentes doctores philosophiae semisaeculares renuntio, quos iam ordine litterarum insignibus summae illius dignitatis denuo orno. Eadem ego, Arto Mustajoki, ipse doctor philosophiae, promotor legitime constitutus doctores philosophiae honoris causa renuntio dominas duas illustrissimas et viros illustrissimos undecim, quos iam ordine litterarum insignibus huius ordinis orno. Eadem ego, Arto Mustajoki, ipse doctor philosophiae, promotor legitime constitutus, doctores philosophiae creo et omnibus summi huius in philosophia honoris insignibus, iuribus, privilegiis munio ducentos quadraginta duos praesentes absentes, quorum nomina in programmate enumerata sunt. Procedite, quaeso, doctores semiseaculares reverendissimi et vos doctores honoris causa clarissimi et deinde iuvenes doctores
doctissimi ordine litterarum, primum locum tenens tamen prima, secundum locum tenens ultima.
'Jatkan taas tehtävääni. Minä, Arto Mustajoki, itse filosofian tohori, promoottoriksi laillisesti asetettu kunnianarvoisan filosofisen tiedekunnan päätöksellä, kunnianarvoisat miehet, filosofian tohtorit, viisi läsnäolevaa ja poissaolevaa julistan filosofian riemutohtoreiksi, jotka jo aakkosjärjestyksessä tuon mitä korkeimman arvon tunnuksilla uudelleen koristan. Samoin minä, Arto Mustajoki, itse filosofian tohtori, promoottoriksi laillisesti asetettuna julistan filosofian kunniatohtoreiksi kaksi kunnianarvoisaa naista ja yksitoista kunnianarvoisaa miestä, joitka jo aakkosjärjestyksessä tämän tiedekunnan tunnuksilla koristan. Samoin minä, Arto Mustajoki, itse filosofian tohtori, promoottoriksi laillisesti asetettuna teen filosofian tohtoreiksi ja kaikilla tämän filosofiassa suurimman kunnian tunnuksilla, oikeuksilla ja etuoikeuksilla varustan kaksisataaneljäkymmentakaksi läsnäolevaa ja poissaolevaa, joiden nimet on lueteltu ohjelmassa. Astukaa eteenpäin, pyydän, kunnianarvoisat riemutohtorit ja te kunnianarvoisat kunniatohtorit ja sitten kunnianarvoisat nuoret mitä oppineimmat tohtorit aakkosjärjestyksessä, ensimmäisellä sijalla oleva kuitenkin ensimmäisenä, toisella sijalla oleva viimeisenä.'

Teksti perustuu linkittämääni tallenteeseen. Olen tosin tehnyt videolla kuultavaan puheeseen pieniä korjauksia merkitsemättä niitä tekstiin. Koska latina ei ole enää yliopistolaitosten virallinen kieli, on ääntäminen yksittäisten sanojen ja koko lauserytmin osalta odotetusti hapuilevaa. Huomion kiinnittää myös ruotsinkieliseltä kuulostava "koonstituuttus"-ääntämys, jossa painollisen pitkän vokaalin perässä oleva konsonantti venytetään (vrt. "keessar", "seessar"). Onpa mukaan lipsahtanut pari palatalisaatiotakin, absjentes ja proceditje. Latinankielinen teksti ei ole superlatiivien suhteen aivan niin monotoninen kuin käännökseni, sillä en ole pyrkinyt tekemään eroa sanojen clārissimus, amplissimus, reverendissimus ja illustrissimus välillä, vaan olen kääntänyt ne kaikki samalla käännösvastineella kunnianarvoisa.

Lisää yliopistollista latinan kieltä löytyy varsinaisesta promootio-ohjelmasta, mutta lopuksi vielä ylioppilaille tuttu laulu Gaudeamus igitur käännettynä sanasta sanaan siltä osin, kuin sitä yleensä Suomessa lauletaan. Jos yksi latinan sana on käännetty useammalla suomen kielen sanalla, on nämä kirjoitettu yhteen yhdysmerkkiä käyttäen.

Gaudeāmus igitur'iloitkaamme siis
iuvenēs dum sumus!nuorukaisia niin-kauan-kuin olemme
Post iūcundam iuventūtem,jälkeen ihanan nuoruuden
post molestam senectūtemjälkeen rasittavan vanhuuden
nōs habēbit humus.meidät tulee-saamaan maa'

Gaudeamus on konjunktiivi ja siten monikon ensimmäiseen persoonaan kohdistuva kehoitus. Indikatiivissa 'me iloitsemme' olisi gaudemus. Jos konjunktion dum kanssa on preesens, on merkitys 'niin kauan kuin', mutta jos konjunktiivi, 'kunhan' (esim. lentävä lause oderint, dum metuant 'vihatkoot, kunhan pelkäävät'). Sanat iuvenēsiūcundam ja iuventūtem voi kirjoittaa myös juvenēscundam ja juventūtem, vaikka tämä ei olekaan enää latinankielisissä teksteissä tapana. Prepositio post vaatii akkusatiivin, joten iūcunda iuventūs ja molesta senectūs ovat asiaankuuluvissa m-päätteisissä muodoissa. Habēbit on futuuri, preesens olisi habet.

Vīvat acadēmia,'eläköön akatemia
vīvant professōrēs!eläkööt professorit
Vīvat membrum quodlibet,eläköön jäsen mikä-tahansa
vīvant membra quaelibet,eläkööt jäsenet mitkä-tahansa
semper sint in flōre!aina olkoot kukassa'

Tässä säkeistössä on lisää konjunktiivimuotoja, tällä kertaa merkitsemässä kolmanteen persoonaan kohdistuvia kehoituksia. Vīvat on sananmukaisestikin 'eläköön' ('hän elää' olisi vīvit), ja vīvant 'eläkööt' (vīvunt 'he elävät'). Samanlainen konjunktiivi on myös sint 'olkoot' (sunt 'he ovat'). Membrum : membra ja quodlibet quaelibet ovat molemmat neutrimuotoja yksikössä ja monikossa. Pronomini quodlibet koostuu pronominista quod 'mikä, joka' sekä taipumattomasta osasta libet, joka on oikeastaan ylempänä käsitelty verbi libet 'miellyttää'.

6 kommenttia:

 1. Siis mitä tarkkaan ottaen tarkoittaa tuo mediopassiivin partisiippipäätteen sisältävä 'alumni'? Yksinkertaisuuttani olen kuvitellut tuon muodon olevan vain maskuliininen monikon nominatiivi (lingua latina lingua virorum -hengessä).

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Latinan alumni on toki monikon nominatiivi sanasta alumnus, mutta suomen (kätevästi sukupuolineutraali) alumni (mon. nom. alumnit) on muodostettu lisäämässä paragoginen -i ruotsin sanaan alumn. Samalla tavalla on muodostettu dekaani < dekan < decanus, kandidaatti < kandidat < candidatus ja promovendi < promovend < promovendus.

   Etymologisesti alumnus < *alomenos merkitsee 'ravittavaa' tms.

   Poista
  2. Niin, tarkoitin kysymykselläni sitä, miten tuo mediopassivin partisiippimuoto olisi käännettävä suomeksi. Sanan merkitys sinänsä on kyllä selvä. En sekoittaisi ruotsin sanaa tähän; kyllä me yliopistossa näemmä osaamme sössiä latinamme ihan itsekin.

   Poista
  3. Ruotsi on kuitenkin nähdäkseni näissä tapauksissa kielensisäisin ja -ulkoisin perustein mitä todennäköisin välittäjäkieli.

   Kuten todettua, alumnus olisi etymologisoivasti käännettävä suomeksi passiivipartisiipilla. Toisaalta yhtä lailla fossiloitunut mediumipartisiippi femina 'nainen' olisi etymologisessa mielessä kait parasta suomentaa aktiivipartisiipilla "imettävä".

   Poista
 2. Surullista, että vuonna 2017 filosofinen tiedekunta muutti todistuksen alun muotoon "Quod felix faustumque est".

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Oho, toivottavasti kirjoitukseni, jossa asiasta mainitsin, ei ole syypää.

   Luulisi olevan teknisesti yksinkertaista, että promootioon ilmoittauduttaessa voisi valita toivomansa sanamuodon samaan tapaan kuin sukupuolenkin.

   Poista